معنی لغتی واژۀ مان

بیمه چی مان از لحاظ لغوی در فرهنگ لغت ها و لغت نامه ها به معانی زیر آورده شده است :

نماد نگهبانی و احترام بنیاد خانواده

اسباب و اثاثیه خانه

خانه و دودمان

منش و اندیشه

شادمان، قهرمان

  حافظ بنیان خانواده

همه پادشاهید برمان خویش / نگهبان مان و نگهبان کیش

(فردوسی)